Festskrifter & Matriklar

Om Nya svenska läroverkets och Gymnasiet Lärkans festskrifter och matriklar

 

Under 125 år av skolans verksamhet har sex festskrifter, minnesskrifter, krönikor och matriklar publicerats.

Nr 1

Den första – Nya Svenska Läroverket 1882-1907 – täcker skolans 25 första verksamhetsår. Då hade skolan dimitterat över 300 elever och hade sin fjärde rektor. Boken första del omfattar, förutom rektorn ”Återblick” och en minnesruna, tio uppsatser. Om dessa konstaterar Matias Wasenius i förorden: Uppsatserna äro samtliga, så när som på den af nuvarande rektor B. Estlander skrifna ”Återblicken”, författade af f.d. elever och afse att i sin mån representera de olika studiebanor, på vilka de efter afslutad skolgång slagit in, och de olika verksamhetsfält, på hvilka de nu arbeta. - - - Som en själffallen sak har det förefallit oss, att äfven en minnesruna öfver Eugen Schauman, som genomgått Nya Svenska Läroverket från dess första klass, här skulle erhålla plats.

 

Återblick på skolans undervisningsverksamhet 1882-1907 af B. Estlander

Eugen Schauman af Erik Krohn

De sårande, dikt af Bertel Gripenberg

Arioso af Carl Adolf af Nyborg

Realismens betydelse i bildkonsten af Osvald Sirén

Italiensk diplomatkorrespondense i det sextonde århundradet af Per Olof von Törne

Robert Louis Stevenson af Olaf Homén

Till klassåtskillandens förhistoria af Gunnar Landtman

Några juridiska grundsatser och konsekvenser af O. Hj. Granfelt

Om det bakteriologiska arbetsbegreppet af Axel Cedercreutz j:r

Ljusfärg och assimilation af F. W. Klingstedt

Om stjärnornas egenrörelser af Ragnar Furuhjelm

Hamnstaden Dalnij af C. Jahn

 

Senare hälften av boken utgörs av  Porträtt af studenter utdimitterade från Nya Svenska Läroverket 1890-1907. Första hälften är på 124 sidor och porträttens andel är 43 sidor. Boken är tryckt i Helsingfors av Aktiebolaget Lilius & Hertzberg.

 

Nr 2

Den andra – Nya Svenska Läroverket i Helsingfors 1882-1932 – utkom nämnda år som en minneskrift över skolans 50 verksamhetsår. Redaktionskommittén utgjordes av Matias Wasenius, Kurt Antell, John Björnberg, Gustaf Cedercreutz, Ragnar Dahlberg och Erik Lagus. Innehållet är följande:

 

Historik av Rolf Lagerborg

Tabell och Diagram, uppgjorda av John Björnberg

Samlingar

Stipendiefonder

Kamratskapet:

         Konventet av Matias Wasenius

         Idrottsförbundet av Bengt Sjöström

Skoltid, dikt av Bertel Gripenberg

Den 1 sept. 1882, ett intryck av August Ramsay

Nya Svenska Läroverkets elever under storstrejken 1905 av Bernhard Estlander

Skolpojkarna i kriget av Gösta Prytz

Skolans administration. lärare och elever

Föräldrarådet

Direktionen

Läkarna

Rektorerna, matrikel uppgjord av Erik Lagus

Lärarna, matrikel uppgjord av Erik Lagus

Eleverna, matrikel uppgjord av Erik Lagus och Folke Landgrén

Porträtt av studenterna 1908-32

Skolans vaktmästare

 

Boken omfattar 326 sidor och är tryckt i Helsingfors av Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget

 

Nr 3

Den tredje – Nya svenska läroverket 75 år – är en krönika och matrikel 1932-1957. Redaktionskommittén utgjordes av Kurt Antell, Eric Bargum, Henrik Borgström, Victor Procopé och C. M. Runeberg. Innehållet följer samma disposition som i den tidigare matrikeln och är följande:

 

Skola och skolliv genom 25 år. En krönika av Roger Bergman

För Fosterlandet [de tre minnestavlorna]

Stipendiefonderna 1932-57

Skolans administration, lärare och elever

Direktionen

Föräldrarådet

Läkarna

Rektorerna

Lärarna

Vikarierna

Eleverna 1932-1957

Porträtt av studenterna 1933-1957

Skolans vaktmästare

 

Boken omfattar 232 sidor och är tryckt i Borgå av Trycker- & Tidnings Ab.

 

Nr 4

Den fjärde – Nya svenska läroverket – Gymnasiet Lärkan hundra år 1882-1982 – är en festskrift och matrikel. Redaktionskommittén utgjordes av Torsten Paulig, ordförande, Henrik Rosenius, sekreterare, Björn-Erik Björnström, skattemästare, Roger Bergman och Tor Lindblom, J O Tallqvist och Lars Gustaf Forsman. Innehållet är följande:

 

Roger Bergman: Lärkan från Ramsay till Runeberg

Carl Michael Runeberg: Minnen från Lärkan

Tor Lindblom: Förändringarnas tid

Björn Federley: Lärkidrott under ett sekel

Eric Bargum: Kamratförbundet Lärkorna r.f.

Gunnar Pettersson: Föräldraföreningen

Tor Lindblom: Sällskapet Smågossarna r.f.

Några läroplaner

Ola Hansson: Gamla skolhuset vid Kajsaniemi

Rektorerna

Lärarna

Gymnasiet Lärkans nuvarande personal

Eleverna 1882-1982

 

Boken omfattar 571 sidor är tryckt i Helsingfors av Frenckellska Tryckeri Ab.

 

Nr 5

Den femte – Lärkan 110 år – är en en kompletterande historik över perioden 1982-1992 jämte en heltäckande, korrigerad lärar- och elevmatrikel. Redaktionskommittén utgjordes av Torsten Paulig, Roger Bergman, Björn-Erik Björnström, Lars Gustaf Forsman, Tor Lindblom, Henrik Rosenius och Jarl Olof Tallqvist. Innehållet är följande:

 

Roger Bergman: En översikt av sekeljubileet

Erik Allardt: Lärkan i samhället (festföredrag vid Lärkans hundraårsjubileumsfest 1982)

Tor Lindblom: Den stora striden

Georg Grotenfelt: Skolhuset vid Stormyrvägen

Matriklar

         Rektorerna

         Lärarna

         Eleverna 1882-1992

 

Boken omfattar 492 sidor och är tryckt i Jyväskylä av Gummerus Kirjapaino Oy.

 

 

Nr 6

Den sjätte – Lärkan 125 – är en festskrift och matrikel. Redaktionskommittén utgjordes av Björn-Erik Björnström, Bengt Ahlfors, Tor Lindblom och Magnus Perret. Innehållet är följande:

 

Bengt Ahlfors: En berättelse om Lärkan

Roger Bergman: Förkrigstid vid Mikaelsgatan

Georg H. Borgström: Tjock gosses väg till Minerva

Kjell Westö: Ett rötäggs memoarer

Petra Boije: Mitt Lärkan 2000-2003

Magnus Häggström: Pendeln

Tom Ahlfors: Fragment av Kamratförbundet Lärkornas verksamhet på 1990- och 2000-talen

Tor Lindblom: Plock

Magnus Perret: Med Lärkan i tiden. Reflektioner från en rektors skrivbord.

Rektorerna

Lärarna

Nyckelpersoner

Eleverna

 

Boken omfattar 294sidor och är tryckt i Esbo av Frenckellska Tryckeri Ab.