Historik

Kamratförbundets ändamål

Ändamålet för Kamratförbundet är att sammanföra forna elever från Lärkan och upprätthålla kontakter mellan dem och skolan, samt föra traditionen vidare.

Som medlemmar antas automatiskt alla, som anmäler sitt intresse, oberoende hur länge man gått i skolan. Kamratförbundet är inte en studentförening. Dessutom kan förtjänt lärare eller person, som visat synnerligt intresse för skolan eller förbundets verksamhet väljas till medlem.

Styrelsen består av nio medlemmar, varav 3 ersätts varje år för att åstadkomma en cirkulation och motverka klickbildning och förgubb/-gumning.

Ekonomiskt strävar Kamratförbundet till att täcka sina egna kostnader och inte fungera som ett ekonomiskt stöd för Lärkan. Dessa funktioner handhas av Sällskapet Smågossarna r.f. och Lärkans föräldraförening. Medlemsavgiften skall inte vara betungande för någon och har hållits på en låg nivå.

Grundandet

Kamratförbundet Lärkorna kom till 1946 på förslag av forna elever i Nya svenska läroverket. Stadgarna författades tillsammans med några andra av Bo Palmgren. Förvånande är att Kamratförbundet kom till först då, med tanke på att skolan verkat i årtionden. Kanske sammanhållningen fungerade av sig själv tidigare på ett naturligt sätt när också Helsingfors var mindre och man automatiskt frotterades med varandra.

Konstituerande möte hölls 16 april 1946 i skolans festsal. Strax därpå den 14 maj 1946, på dagen 56 år sedan skolans första studentdimmission höll Kamratförbundet Lärkorna sitt första ordinarie årsmöte med 250 närvarande. Förbundet registrerades 14 november 1947. Som mest har medlemsantalet varit över 800 år 1981

Förbundets stadgar har senare reviderats för att motsvara dagens behov, bland annat att skolan omvandlats till samskola. Ändamålet har hela tiden bibehållits oförändrat. Namnet Lärkan står numera för både Nya svenska läroverket (NSL) och Gymnasiet Lärkan.

Tidigare verksamhet

Kamratförbundet har under åren stött skolkuratorsbefattningen, en länk mellan eleverna och lärarkåren samt Flingan och andra behjärtansvärda ändamål, med de begränsade resurser som stått till buds.

En betydelsefull uppgift var att göra en minnestavla över de lärkor, som stupat i kriget 1941-44. Tavlan kunde överlämnas till skolan 1948, när lämplig marmor kunnat införskaffas. Tavlan upptar 21 lärkor, varav 3 var elever i skolan när de stupade.

Kamratförbundet har också i samråd med Föräldraföreningen anordnat bejublade fester för att samla in pengar för behjärtansvärda ändamål. Speciellt nostalgisk var ”tårfesten” våren 1962, då man tog avsked från det gamla skolhuset i Kajsaniemi för att flytta ut det nya i Haga.

Berättelsen kan i sin helhet läsas i Lärkans 100 års publikation.

Festskriften Lärkan 125

Jubileumspublikationen Lärkan 125 beställs via Kamratförbundet Lärkorna. Du kan beställa den genom att skicka dina kontaktuppgifter till kenneth.wilen(at)suomi24.fi och betala avgiften 30 EUR till KFL:s konto 405510-2184770.
IBAN FI59 4055 1020 1847 70
BIC HELSFIHH